Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Wanneer u uw mening wilt laten horen, kunt u dit tijdens de commissievergaderingen en verenigde vergaderingen doen. Hiervoor is per spreker vijf minuten tijd beschikbaar.


Het spreekrecht kunt u tot 48 uur voor het begin van de vergadering aanvragen per e-mail aan vvhollandsedelta@wshd.nl, onder vermelding van de betreffende vergadering waar u wil inspreken, het onderwerp/de onderwerpen en naam van de inspreker.


De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker, met dien verstande dat de spreektijd van alle insprekers gezamenlijk in een vergadering niet meer dan 20 minuten bedraagt.


Insprekers dienen zich in de inspraak te beperken tot de door hen vooraf opgegeven onderwerpen.


De leden van de adviescommissie/verenigde vergadering krijgen gelegenheid vragen te stellen aan de spreker. Hiervoor is per inspreker maximaal vijf minuten beschikbaar, met dien verstande dat het vragen stellen aan meerdere sprekers niet meer dan 20 minuten bedraagt in een Verenigde Vergadering en 30 minuten in een commissievergadering. Per belanghebbende kan één persoon het woord voeren.


Er kan niet worden ingesproken over:

  • onderwerpen die niet op de agenda staan;
  • een besluit van het bestuur waartegen een (bestuurs)rechtelijke procedure open staat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een onderwerp waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Dit geldt zowel voor de commissievergaderingen als de verenigde vergaderingen. Iedereen met interesse in het werk van het waterschap mag er bij aanwezig zijn.


Vergaderingen bijwonen
U kunt openbare vergaderingen zowel digitaal (via livestream) als fysiek (vanaf de publieke tribune) bijwonen.


Digitaal bijwonen: de link naar de live uitzending van de vergadering, de agenda en de vergaderstukken vindt u via wshd.bestuurlijkeinformatie.nl 


Kort voor aanvang van de vergadering verschijnt de livestream van de vergadering in de agenda van de betreffende dag. U kunt hier ook de video-opnames en vergaderstukken van eerdere vergaderingen bekijken.


Fysiek bijwonen: de vergaderingen vinden plaats in Het Schap aan de Handelsweg 110, 2988 DC te Ridderkerk. De commissievergaderingen starten om 15.30 uur. De verenigde vergaderingen om 19.00 uur. Bekijk https://wshd.bestuurlijkeinformatie.nl/ voor de actuele aanvangstijd en vergaderstukken.

Als u een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht wilt brengen, kunt u een officieel bericht schrijven aan de Verenigde Vergadering. Tijdens een volgende Verenigde Vergadering wordt dan een voorstel over de afhandeling van uw brief (als ingekomen stuk) gedaan.


Ingekomen stukken moeten uiterlijk 48 uur voor publicatie van de agenda van de Verenigde Vergadering ontvangen zijn, om te kunnen worden meegenomen in de betreffende vergadering.


Met vragen over schriftelijke stukken aan de Verenigde Vergadering kunt u e-mailen naar vvhollandsedelta@wshd.nl of bellen naar het algemene telefoonnummer 088-9743000 (tegen lokaal tarief).


Zie ook:

De Verenigde Vergadering kent de volgende vaste adviescommissies:

  • Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (Water);
  • Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV);
  • Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH).