Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 10 juli 2024

17:15 - 20:30
Locatie

Ijsselmonde 1 en 2

Voorzitter
J.F. Bonjer
Toelichting

Tijd van de vergadering aangepast.
Vergadering start vervroegd om 17.15 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening
 2. 1.b
  Verhinderingen
 3. 1.c
  Loting
 4. 2.a

 5. 2.b

  Er hebben zich twee insprekers gemeld: 

  • Dhr. Pijl
  • Dhr. Den Hartigh
 6. 3

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de realisatie van de projectinvesteringen Vervangen puntbeluchters rwzi Dokhaven en Online meters rwzi Dokhaven voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage. Deze projectinvesteringen zijn deels opgenomen in de Programmabegroting 2024- 2028 en daarmee deels gedekt;
  2. In te stemmen met het onderzoeken en toepassen van aanvullende maatregelen in de procesvoering, zoals koolstofbrondosering en het verwerken van centraat van Sluisjesdijk op een andere locatie dan Dokhaven teneinde het gebiedsrendement stikstofverwijdering op korte termijn te laten stijgen en hiervoor incidenteel exploitatiebudget beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage;
  3. Kennis te nemen van de investerings- en kostenspecificatie zoals opgenomen in de vertrouwelijke financiële bijlage;
  4. In te stemmen met de exploitatiekosten en aanvullende kapitaallasten van circa € 3 miljoen voor deze investeringen en maatregelen in de procesvoering;
  5. Deze kosten deels te dekken via een nieuw in te stellen reserve maatregelen gebiedsrendement stikstofverwijdering, gevoed uit de tariefsegalisatiereserve waterketen. De hoogte van de in te stellen reserve bedraagt € 2 miljoen en dient ter dekking van de aanvullende exploitatiekosten van 2024 (volgend uit beslispunt 3) en de kapitaallasten van de eerste drie jaar van de investeringen (volgend uit beslispunt 1);
  6. De aanvullende kapitaallasten te verwerken in de op te stellen Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029.

  Stemming

  Onderwerp
  Krediet beheersing dreiging gebiedsrendement Waterketen
 7. 4

 8. 5
  Ingekomen stukken, mededelingen en overzichten
 9. 5.a

  Dit voorstel stond geagendeerd voor 24 april 2024, in verband met tijdsgebrek doorgeschoven naar de besluitvormende VV van 19 juni 2024. Wederom vanwege tijdsgebrek is deze nu doorgeschoven naar de besluitvormende VV van 10 juli ter vaststelling.

  Voorgesteld besluit

  Rubriek A:
  Voor kennisgeving aannemen:
  • Jaarverslag 2023 Rekenkamer
  • Kadernota 2025 GR SVHW
  Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda:
  - geen stukken –
  Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel:
  - geen stukken -
  Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening:
  • Mail burger dd 27 februari 2024 inzake Woo-verzoek 30 januari 2024, opschortingsbrief U 2405105 26 februari 2024
  • Mail burger dd 4 maart 2024 inzake Aanvullende vragen asfalterings Werkzaamheden Lange Eendragtsweg Zuid-Beijerland en Goudswaard; Besluitvormende VV april 2024
  • Mail burger dd 23 maart 2024 inzake Herhaling aanvullende vragen Asfalterings Werkzaamheden Lange Eendragtsweg Zuid-Beijerland en Goudswaard; Besluitvormende VV april 2024

  Stemming

  Onderwerp
  Ingekomen stukken en mededelingen VV 24 april 2024
 10. 5.b

  Dit voorstel stond geagendeerd voor 19 juni 2024 maar is in verband met tijdsgebrek doorgeschoven naar de besluitvormende VV van 10 juli 2024 ter vaststelling.

  Voorgesteld besluit

  Rubriek A: Voor kennisgeving aannemen: 
  - Brief Provincie Zuid-Holland inzake Financieel toezicht begroting 2024
  - Brief bestuurslid BBB aan DB dd 6 mei 2024 inzake GLB 2024 
  - E-mail burger dd 6 mei 2024 inzake Verzoek tot inspreken comm WWV of VV WSHD 
  Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda:
  - geen stukken – 
  Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel: 
  - geen stukken - 
  Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening: 
  - E-mail burger dd 16 april 2024 inzake RE uw verzoek tot handhaving 
  - E-mail burger dd 22 april 2024 inzake Verkeersbesluit VTH-2021-0521 
  - * E-mail burger dd 25 april 2024 inzake FW bijeenkomst 1 februari 2024 gemeentehuis Maasdam 
  - E-mail burger dd 26 april 2024 inzake Bezwaar op besluit Woo-verzoek; U2405189 
  - * E-mail burger dd 26 april 2024 inzake Beslissing heemraad watersysteem 
  - E-mail burger dd 29 april 2024 inzake Presentatie Transitie wegen van Waterschap Hollandse Delta in Beeldvormende Raad 
  - * E-mail burger dd 30 april 2024 inzake Schade als gevolg van misleiding rechtbank procedure beslag kavel D946 
  - E-mail burger dd 7 mei 2024 inzake Vragen mbt herstelwerkzaamheden 6 mei 2024 aan rood asfalt van fietssuggstiestrook 
  - E-mail burger dd 13 mei 2024 inzake FW DRINGENDE VRAGEN BIJEENKOMSTEN MOBILITEITSPLAN HW; ontbrekende bevestigingen 
  - E-mail burger dd 14 mei 2024 inzake RE Verzoek 
  - E-mail 15 mei 2024 inzake Gesprek [AVG]; ingezonden brief VERKEERSVEILIGHEID; toezenden 
  - E-mail burger 22 mei 2024 Inzake HERHALING MELDINGSNUMMER 144611 d.d.13.05.2024FWDRINGENDE VRAGEN BIJEENKOMSTEN 
  - * E-mail burger dd 23 mei 2024 inzake Afdien van een melding 
  - * E-mail burger dd 23 mei 2024 inzake betalen restant kadaster kosten notanummer 9008781815 3 
  - E-mail burger dd 4 juni 2024 inzake Re Reactie op uw meldingen 144740 en 144741 
  - E-mail burger dd 5 juni 2024 inzake Ruilverkavelingsakte Korendijk-Strienemonde 1 december 1976

  Stemming

  Onderwerp
  Ingekomen stukken en mededelingen 19 juni 2024
 11. 5.c

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met onderstaande afdoening van de Ingekomen stukken
  Rubriek A: Voor kennisgeving aannemen:
  - Geen stukken-
  Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda:
  - geen stukken –
  Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel:
  - geen stukken -
  Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening:
  - * E-mail burger dd 05 juni 2024 inzake gem HW verzoek handhaven bestemmingsplan
  - E-mail burger dd 06 juni 2024 inzake VV 19 juni 2024; Raad 18.06.24; ingezonden brief VERKEERSVEILIGHEID
  - E-mail burger dd 06 juni 2024 inzake verbreden en her asfalteren Lange Eendrachtsweg
  - * E-mail burger dd 11 juni 2024 inzake Beschoeiing
  - * E-mail burger dd 13 juni 2024 FW inzake beschoeiing e-mail burger dd 11 juni 2024
  - * E-mail burger dd 15 juni 2024 inzake weginrichting Bommelskoussedijk [AVG] Klaaswaal door???
  - E-mail burger dd 20 juni 2024 inzake Ingebrekestelling ivm continu doorschuiven besluit afdoening ingekomen stukken
  - * E-mail burger dd 21 juni 2024 inzake FW Opmerking waterschap bij Raad van State
  - E-mail burger dd 21 juni 2024 inzake Ontsluiting HWZW; afsluiting Heinenoordtunnel; WWV 5.09.2023;
  - * E-mail burger dd 25 juni 2024 inzake WSHD Vonnis en verzoek om gesprek en banknummer
  - Mail burger dd 26 juni 2024 inzake VV 11.07.2024;raad 10.07.2024aanvullende vragen Asfalterings Werkzaamheden Lange
  - Mail burger dd 26 juni 2024 inzake Bijlage mail 26.6.2024 aan VV en raad; VV 11.07.2024; Raad 10.07.2024; Ontsluiting
  - Mail burger dd 27 juni 2024 inzake VV 10.07.2024; mail 21.06.2024 met herhaling mail 21.082023;Ontsluiting HWZW;toe

  Stemming

  Onderwerp
  Ingekomen stukken en mededelingen VV 10 juli 2024
 12. 5.d

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het ten opzichte van de versie van 16 april 2024 geactualiseerde overzicht moties, aanbevelingen en toezeggingen van 4 juni 2024;

  2. In te stemmen met het als afgedaan beschouwen van de donkergroen gemarkeerde regels in het overzicht moties, aanbevelingen en toezeggingen van 4 juni 2024.

  Stemming

  Onderwerp
  Overzicht Moties, aanbevelingen en Toezeggingen
 13. 6

  U wordt voorgesteld de door de commissies Water als hamerstuk voorgedragen voorstellen 6a en 6b vast te stellen.

 14. 6.a

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de realisatie van de projectinvestering ‘Watergebiedsplan Putten Technische maatregelen & inlaat Wolvenpolder’ als onderdeel van het ‘Watergebiedsplan Putten’. 
  2. De projectinvestering ‘Watergebiedsplan Putten Technische maatregelen & inlaat Wolvenpolder’’ (nummer 7103300169) te dekken met het krediet voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage en in de Programmabegroting 2024-2027 onder nummer 7103100412.

  Stemming

  Onderwerp
  Aanvraag projectinvesteringskrediet Watergebiedsplan Putten Technische maatregelen & inlaat Wolvenpolder
 15. 6.b

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het instellen van een Grondverwervingskrediet Watergebiedsplannen voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage en deze investering op te voeren in de begroting 2024;
  2. De projectinvestering ‘Grondverwerving Watergebiedsplannen’ direct vrij te geven;
  3. De kapitaallasten te verwerken in de op te stellen Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2025- 2029.

  Stemming

  Onderwerp
  Vrijmaken Grondverwerving Watergebiedsplannen
 16. 7

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van Beantwoording 'zienswijzen op het ontwerp wijzigingsbesluit Waterschapsverordening Hollandse Delta versneld afvoeren hemelwater' vast te stellen
  2. Het ‘Wijzigingsbesluit Waterschapsverordening Hollandse Delta versneld afvoeren hemelwater’ vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Wijzigingsbesluit Waterschapsverordening Hollandse Delta 'Versneld afvoeren hemelwater'
 17. 9
  Vragenronde
 18. 10
  Sluiting