Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 24 april 2024

17:15 - 22:00
Locatie

Het Schap, Handelsweg 110 te Ridderkerk

Voorzitter
J.F. Bonjer
Toelichting

Let op: gewijzigde aanvangstijd en daaraan aangepaste agendavolgorde. De vergadering zal rond 18.15 uur worden geschorst voor een maaltijdpauze.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:02:55 - 00:04:20 - Jan Bonjer
  00:04:20 - 00:06:27 - Branco Winkels
  00:06:31 - 00:06:47 - Branco Winkels
 2. 1.b
  Verhinderingen
 3. 1.c

  00:08:52 - 00:09:04 - Vincent Bergsma
 4. 2.a

  00:09:34 - 00:10:01 - Canton
 5. 2.b
  Inspreker(s) - onder voorbehoud -
 6. 4

  U wordt voorgesteld de door de commissies Water en Middelen, Bestuur & Handhaving als hamerstuk voorgedragen voorstellen 4a tot en met 4f vast te stellen.

 7. 4.a

  De commissie Water adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met: 

  1. Het aansluiten bij het proces en het doel van het meten van emissies van lachgas zoals opgenomen in het landelijk Versnellingsprogramma Lachgas zoals opgezet door de Unie in samenwerking met de Vereniging van Zuiveringsbeheerders (VvZB); 
  2. De realisatie van de projectinvestering “Aanschaf meetapparatuur Lachgas” voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 3 en deze investering op te voeren in de begroting 2024. Deze investering is niet eerder opgenomen in de programmabegroting 2024 en daarmee niet gedekt. 
  3. De kapitaallasten van deze investering te verwerken in de op te stellen programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029. 
  4. De projectinvestering “Aanschaf meetapparatuur Lachgas” direct vrij te geven. 
  5. Het opnemen van de operationele kosten, alsmede de subsidie voor 2024 in de programmabegroting 2024 zoals genoemd in de vertrouwelijke bijlage 3 
  6. Het dekken van de programmakosten 2024 zoals genoemd in de vertrouwelijke bijlage 3 binnen de programmabegroting 2024 middels een budgetoverheveling van programma Bestuur en organisatie naar programma Waterketen. 
  7. Het verwerken van de operationele kosten en de subsidie vanaf 2025 en verder zoals genoemd in de vertrouwelijke bijlage 3 in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029. 
  8. Het afhandelen van de motie van 7 december 2022 (ingediend door de fracties gebouwd en ongebouwd)
 8. 4.b

  De commissie Water adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de realisatie van de projectinvestering ‘Optimalisatie watersysteem Berkenrijs’ te Oostvoorne;
  2. De projectinvestering ‘Optimalisatie watersysteem Berkenrijs’ te dekken met het krediet zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024- 2028 onder nummer 7103100388 en aan te vullen tot een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

 9. 4.c

  De commissie Water adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp Kadernota 2025 van de GR Slibverwerking 2009; 
  2. In te stemmen met de door het college opgestelde zienswijze op deze ontwerp Kadernota.

 10. 4.d

  De commissie Middelen, Bestuur & Handhaving adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen dat er geen zienswijze is ingediend op de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van het Waterschapshuis (hierna hWh)

 11. 4.e

  De commissie Middelen, Bestuur & Handhaving adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van de concept “3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023”; 
  • Geen zienswijzen in te dienen op de concept “3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023”.
 12. 4.f

  De commissie Middelen, Bestuur & Handhaving adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met het aangaan van één of meerdere geldleningen voor een bedrag van maximaal € 325 miljoen, om langjarig in de financieringsbehoefte te kunnen voorzien met een vooraf overeengekomen rente. 
  • Het college te mandateren om, bij een rente die niet meer bedraagt dan het percentage zoals genoemd in de vertrouwelijke bijlage, betreffende lening(en) af te sluiten. 
  • De VV middels een bestuurlijke informatiebrief door het college te laten informeren zodra een lening is afgesloten.
 13. 5

  U wordt voorgesteld de door de commissie Water als hamerstuk voorgedragen voorstellen 5a en 5b vast te stellen na kennisname van de stemverklaringen .

 14. 5.a

  De commissie Water adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk (met aangekondigde stemverklaring van de fractie BBB) vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Het gedeeltelijk vrijmaken van een investeringskrediet zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage uit het krediet 7304210031 Sluisjesdijk 2.0 totaal voor de: 


  a. ontwerpfase Sluisjesdijk 2.0 
  b. vervanging van de elektrische hoofdverdelers Sluisjesdijk

  00:17:17 - 00:18:12 - Jan Bonjer
 15. 5.b

  De commissies Water en Waterkeringen, (vaar)Wegen & Vergunningverlening adviseren uw vergadering dit voorstel als hamerstuk (met aangekondigde stemverklaring van de fractie SGP) vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de rapportage Waterwerken 2023

  00:17:51 - 00:18:12 - Jan Bonjer
  00:18:12 - 00:19:50 - Wim de Jong
 16. 6

  De commissie Water adviseert uw vergadering dit voorstel op verzoek van de fracties Natuur en Water Natuurlijk als bespreekstuk te agenderen waarbij de bespreking en besluitvorming zich richt op de keuze voor het gekozen peil en de effecten op de waterkwaliteit.

  Voorgesteld besluit

  1. Het vigerend peilbesluit De Eendragt (2015) voor peilgebieden H02.001 en H02.014 in te trekken; 
  2. Het peilbesluit Oude Korendijk en Groot-Zuid-Beijerland, inclusief de Nota van Beantwoording van zienswijzen en de bijbehorende toelichtingen en waterstaatkundige kaarten vast te stellen.

  00:24:36 - 00:28:26 - Christa Groshart
  00:28:35 - 00:29:18 - Christa Groshart
  00:29:57 - 00:31:00 - Canton
  00:31:43 - 00:31:49 - Jan Bonjer
  00:31:49 - 00:31:58 - Leen de Geus
  00:32:56 - 00:33:01 - Jan Bonjer
  00:34:56 - 00:35:02 - Jan Bonjer
  00:35:02 - 00:36:05 - Wesdorp
  00:36:12 - 00:36:36 - Roos
  00:36:48 - 00:49:36 - Eijk
  00:50:40 - 00:50:50 - Jan Bonjer
  00:51:36 - 00:51:42 - Jan Bonjer
  00:51:42 - 00:52:05 - Ria de Sutter - Besters
  00:52:09 - 00:54:41 - Christa Groshart
  00:54:52 - 00:58:49 - Eijk
  00:58:49 - 00:59:44 - Christa Groshart
  01:02:59 - 01:03:07 - Vincent Bergsma
 17. 7

  De commissie WWV adviseert uw vergadering dit voorstel op verzoek van de fractie WPHD als bespreekstuk te agenderen in verband met de argumenten voor het nu gevraagde go/no-go besluit.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de resultaten van de bestuurlijke verkenning als 1e fase van de overdracht van de wegen; 
  2. Besluit tot het starten van de 2e fase van de overdracht, waarbij het onderzoek met elke gemeente afzonderlijk wordt uitgevoerd over de feitelijke overdracht, conform de Intentieverklaring.

  01:03:51 - 01:07:20 - Hans Kalle
  01:08:10 - 01:08:25 - Hans Kalle
  01:08:39 - 01:08:44 - Jan Bonjer
  01:08:44 - 01:10:36 - Ria de Sutter - Besters
  01:11:41 - 01:12:27 - Ria de Sutter - Besters
  01:12:35 - 01:13:18 - Branco Winkels
  01:13:18 - 01:13:35 - Hans Kalle
  01:13:43 - 01:14:06 - Branco Winkels
  01:14:06 - 01:14:44 - Hans Kalle
  01:14:48 - 01:17:41 - Frank van Oorschot
  01:17:47 - 01:18:23 - Hans Kalle
  02:12:28 - 02:12:35 - Vincent Bergsma
 18. 8

  Voorgesteld besluit

  Afhankelijk van de bevindingen van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven de volgende persoon toe te laten als steunfractielid:


  Naam:
  R.N.D. van Broekhoven-van Mierlo
  Voor fractie:
  Partij voor de Dieren

  00:20:36 - 00:21:07 - Leen de Geus
 19. 9

  De commissie MBH adviseert uw vergadering dit voorstel als bespreekstuk te agenderen in verband met de voordracht en beëdiging van leden van de rekenkamer.

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Verordening rekenkamer waterschap Hollandse Delta 2024’ vast te stellen.


  2. De Verordening rekenkamer waterschap Hollandse Delta 2024 op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.
  3. De ‘Verordening van de Rekenkamercommissie’ in te trekken.
  4. Op voordracht van de selectiecommissie Rekenkamer te benoemen:
  a. De heren A.G. Hengeveld en C. van Rietschoten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 als lid van de rekenkamer voor een periode van zes jaar.
  b. De heer B.J Nootenboom als lid van de rekenkamer voor de periode van zes jaar tot 1 mei 2030.
  c. De heer A.G. Hengeveld als voorzitter van de rekenkamer voor de periode tot en met 31 december 2027.

  02:16:11 - 02:16:20 - Jan Bonjer
  02:16:32 - 02:16:35 - Jan Bonjer
  02:16:35 - 02:17:02 - Ria de Sutter - Besters
  02:17:11 - 02:17:35 - Wim de Jong
  02:17:55 - 02:17:59 - Jan Bonjer
  02:17:59 - 02:18:16 - Scheijndel
 20. 10

  De drie commissies Water, WWV en MBH adviseren uw vergadering dit voorstel als bespreekstuk te agenderen. Geadviseerd wordt de bespreking te richten op de keuze uit drie scenario's en op de aangekondigde moties en/of amendementen.

  Voorgesteld besluit

  De Kadernota 2025 vast te stellen als vertrekpunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2025, inclusief de daaraan gestelde uitgangspunten.

  02:28:50 - 02:35:58 - Sommeling
  02:36:12 - 02:39:33 - Canton
  02:39:45 - 02:44:39 - Zijderveld
  02:45:30 - 02:47:12 - Buuren
  02:47:31 - 02:50:47 - Waterschapslid
  02:51:06 - 02:58:19 - Ria de Sutter - Besters
  03:01:55 - 03:02:00 - Jan Bonjer
  03:02:00 - 03:03:33 - Waterschapslid
  03:03:40 - 03:05:01 - Scheijndel
  03:05:07 - 03:07:30 - Ditmars
  03:07:36 - 03:07:59 - Canton
  03:13:20 - 03:15:04 - Wim de Jong
  03:16:05 - 03:16:10 - Jan Bonjer
  03:19:42 - 03:19:55 - Jan Bonjer
  03:19:55 - 03:29:41 - Frank van Oorschot
  03:29:49 - 03:39:17 - Eijk
  03:39:22 - 03:42:00 - Anne Mollema
  03:42:12 - 03:45:03 - Sommeling
  03:45:03 - 03:45:20 - Waterschapslid
  03:46:10 - 03:46:27 - Eijk
  03:46:47 - 03:46:50 - Jan Bonjer
  03:46:50 - 03:50:13 - Canton
  03:50:18 - 03:50:53 - Zijderveld
  03:50:53 - 03:54:11 - Waterschapslid
  03:55:11 - 03:56:05 - Wim de Jong
  03:56:09 - 03:57:01 - Ditmars
  03:57:03 - 03:57:20 - Sommeling
  03:57:20 - 03:58:34 - Ditmars
  03:58:37 - 03:59:04 - Scheijndel
  03:59:09 - 04:00:02 - Waterschapslid
  04:00:57 - 04:01:00 - Jan Bonjer
  04:01:00 - 04:02:16 - Ria de Sutter - Besters
  04:02:20 - 04:02:53 - Buuren
  04:03:45 - 04:05:24 - Buuren
  04:05:24 - 04:05:45 - Waterschapslid
  04:05:49 - 04:06:46 - Roos
  04:07:20 - 04:10:06 - Frank van Oorschot
  04:10:06 - 04:10:33 - Canton
  04:11:09 - 04:11:41 - Anne Mollema
  04:11:50 - 04:12:15 - Anne Mollema
  04:12:15 - 04:14:10 - Eijk
  04:14:10 - 04:14:24 - Zijderveld
  04:14:29 - 04:14:36 - Zijderveld
  04:14:57 - 04:17:24 - Frank van Oorschot
  04:17:40 - 04:18:11 - Sommeling
  04:18:22 - 04:18:44 - Canton
  04:19:14 - 04:19:20 - Canton
  04:19:32 - 04:19:50 - Zijderveld
  04:33:25 - 04:34:23 - Jan Bonjer
  04:34:23 - 04:34:33 - Zijderveld
  04:36:07 - 04:36:23 - Vincent Bergsma
  04:36:55 - 04:37:01 - Vincent Bergsma
  04:38:04 - 04:38:11 - Vincent Bergsma
  04:39:06 - 04:39:16 - Vincent Bergsma
  04:39:25 - 04:39:30 - Vincent Bergsma
  04:40:04 - 04:40:29 - Roos
  04:41:20 - 04:41:58 - Ria de Sutter - Besters
 21. 11

  De commissie Water adviseert uw vergadering dit voorstel als bespreekstuk te agenderen waarbij de bespreking zich richt op het al dan niet voortzetten van de in 2023 ingevoerde opgave.

  Voorgesteld besluit

  1. Neemt kennis van de bevindingen over 2023 van het initiatiefvoorstel over de gecombineerde GLB opgave en de juridische toets, die is uitgevoerd. 
  2. De watergangen niet meer ter beschikking stellen voor de gecombineerde opgave GLB in 2024.

  04:45:29 - 04:46:00 - Ria de Sutter - Besters
  04:47:13 - 04:47:23 - Ria de Sutter - Besters
  04:49:45 - 04:50:12 - Jan Bonjer
  04:50:12 - 04:52:15 - Waterschapslid
  04:52:19 - 04:53:40 - Wim de Jong
  04:54:01 - 04:55:37 - Zijderveld
  04:55:42 - 04:57:25 - Canton
  04:58:46 - 04:58:50 - Jan Bonjer
  04:58:50 - 04:59:43 - Leen de Geus
  04:59:54 - 05:00:30 - Wesdorp
  05:00:36 - 05:01:11 - Ria de Sutter - Besters
  05:01:25 - 05:06:09 - Anne Mollema
  05:06:39 - 05:06:45 - Zijderveld
  05:08:32 - 05:08:51 - Christa Groshart
  05:09:20 - 05:09:27 - Zijderveld
  05:10:07 - 05:10:44 - Zijderveld
  05:11:16 - 05:11:30 - Christa Groshart
  05:11:41 - 05:12:01 - Christa Groshart
  05:12:33 - 05:12:45 - Jan Bonjer
  05:12:45 - 05:12:56 - Ditmars
  05:13:03 - 05:14:29 - Wesdorp
  05:15:06 - 05:15:50 - Wesdorp
  05:16:37 - 05:16:58 - Wesdorp
  05:17:10 - 05:18:40 - Anne Mollema
  05:19:03 - 05:19:18 - Wim de Jong
  05:19:34 - 05:20:05 - Canton
  05:20:11 - 05:20:51 - Anne Mollema
  05:21:10 - 05:21:13 - Jan Bonjer
  05:21:13 - 05:21:49 - Canton
  05:22:04 - 05:22:09 - Jan Bonjer
  05:22:09 - 05:22:21 - Roos
  05:23:30 - 05:24:32 - Jan Bonjer
  05:24:32 - 05:24:36 - Vincent Bergsma
  05:25:05 - 05:25:19 - Christa Groshart
  05:25:31 - 05:25:42 - Christa Groshart
  05:25:47 - 05:26:14 - Anne Mollema
  05:26:19 - 05:26:59 - Vincent Bergsma
  05:27:20 - 05:27:39 - Canton
  05:27:42 - 05:27:46 - Zijderveld
  05:27:53 - 05:28:59 - Jan Bonjer
  05:28:59 - 05:30:42 - Leen de Geus
  05:30:48 - 05:31:13 - Wesdorp
  05:31:35 - 05:31:40 - Anne Mollema
 22. 12

  De commissie MBH adviseert uw vergadering dit voorstel als bespreekstuk te agenderen in verband met mogelijke amendering van de voorgestelde wijzigingen.

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende verordeningen vast te stellen: 
  a. Reglement van Orde Verenigde Vergadering waterschap Hollandse Delta 2024; 
  b. Reglement van Orde Commissies 2024; 


  2. De volgende verordeningen in te trekken: 
  a. Reglement van Orde Verenigde Vergadering Waterschap Hollandse Delta 2023; 
  b. Reglement van orde commissies 2023.

 23. 13

  Dit initiatiefvoorstel is op 10 april binnengekomen op de voorgeschreven wijze. Artikel 40 lid 3 van het reglement van orde VV WSHD bepaalt dat het op de agenda van de eerstvolgende vergadering wordt geagendeerd. Lid 4 stelt: "Op voorstel van het college beslist de Verenigde Vergadering of het initiatiefvoorstel al dan niet in behandeling wordt genomen of in handen van het college wordt gesteld om advies of nadere inlichtingen, of om het te verwijzen naar een commissie''. Het college zal na kennisname van het voorstel en bespreking op 23 april ter vergadering invulling geven aan dit voorschrift.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met:


  1. Verruiming van de vergoedbare werkzaamheden van steunfractieleden door toevoeging van het actief bijwonen van verenigde vergaderingen van het waterschap met als doel de aanwezige VV-leden van de fractie te ondersteunen en bij te staan in hun werkzaamheden;
  2. Wijziging van de tenaamstelling van de in het reglement van orde van de Verenigde Vergadering in artikel 1e bedoelde persoon van ‘steunfractielid’ naar ‘burgerlid’. En daarmee wijziging van dezelfde aanduiding in artikel 1c van de verordening op de fractieondersteuning en alle overige in de reglementen van de VV en Commissie en de verordening fractieondersteuning gehanteerde zelfde begrippen.
  3. Aanpassen van de artikelen 1-5 in de verordening fractieondersteuning conform tabel in het initiatiefvoorstel per 1 juni 2024:
  4. Aanpassen van overeenkomstige terminologie in de reglementen van orde van de VV en Commissies bij de eerstvolgende technische wijziging.

 24. 14

  05:32:25 - 05:35:58 - Buuren
  05:36:08 - 05:37:10 - Canton
  05:38:36 - 05:38:38 - Jan Bonjer
  05:38:38 - 05:39:31 - Ditmars
  05:39:35 - 05:39:42 - Sommeling
  05:39:46 - 05:40:36 - Branco Winkels
  05:41:05 - 05:41:10 - Jan Bonjer
  05:41:10 - 05:41:36 - Roos
  05:41:40 - 05:46:09 - Anne Mollema
  05:46:12 - 05:46:34 - Waterschapslid
  05:47:17 - 05:47:33 - Buuren
  05:47:36 - 05:47:50 - Branco Winkels
  05:47:53 - 05:50:31 - Ria de Sutter - Besters
  05:50:31 - 05:50:52 - Branco Winkels
  05:52:26 - 05:52:35 - Jan Bonjer
  05:52:35 - 05:53:00 - Buuren
 25. 15
  Ingekomen stukken, mededelingen en overzichten
 26. 15.a

  Voorgesteld besluit

  Rubriek A: 
  Voor kennisgeving aannemen: 
  • Jaarverslag 2023 Rekenkamer 
  • Kadernota 2025 GR SVHW 
  Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda: 
  - geen stukken – 
  Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel: 
  - geen stukken - 
  Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening: 
  • Mail burger dd 27 februari 2024 inzake Woo-verzoek 30 januari 2024, opschortingsbrief U 2405105 26 februari 2024 
  • Mail burger dd 4 maart 2024 inzake Aanvullende vragen asfalterings Werkzaamheden Lange Eendragtsweg Zuid-Beijerland en Goudswaard; Besluitvormende VV april 2024 
  • Mail burger dd 23 maart 2024 inzake Herhaling aanvullende vragen Asfalterings Werkzaamheden Lange Eendragtsweg Zuid-Beijerland en Goudswaard; Besluitvormende VV april 2024

 27. 15.b

  De VV wordt voorgesteld kennis te nemen van het eerste overzicht van de stand van zaken in de afdoening van moties, aanbevelingen en toezeggingen zoals deze zijn opgetekend uit de besluitenlijsten van de VV en de overzichten resultaten en acties van de commissies van deze bestuursperiode. De VV wordt voorts voorgesteld in te stemmen met het als afgedaan beschouwen van de donker groen gemarkeerde punten. 
  Eventueel gewenste bespreking van specifieke (voortgang in de) afdoening wordt geagendeerd in de eerstvolgende commissievergadering waartoe het onderwerp behoort.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het overzicht moties, aanbevelingen en toezeggingen van 16 april 2024;
  2. Instemmen met het als afgedaan beschouwen van de donker groen gemarkeerde regels in het overzicht.

 28. 16
  Vragenronde
 29. 17
  Sluiting