Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 18 mei 2022

19:00 - 22:30

Locatie
Het Schap, Handelsweg 110 te Ridderkerk
Voorzitter
J.F. Bonjer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:

 1. de realisatie van de projectinvesteringen:
  A. MDW – ICT middelen;
  B. MDW – Glasvezelverbindingen en ICT werkplekken buitenlocaties;
  zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.
 2. de projectinvesteringen A en B die nog niet zijn opgenomen in de Programmabegroting 2022- 2026 en daarmee nog niet zijn gedekt;
 3. het verwerken van de kapitaallasten behorende bij de projectinvesteringen A en B
  in de programma begroting 2023-2027.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:

 1. Het vrijmaken van een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage, met een dekking uit het raamkrediet K2020-068 Waterketen 2022 HoO, voor de realisatie van;
  a. Aanpassen bedrijfswaterinstallatie rwzi Oostvoorne
  b. Vervangen ruimerbrug rwzi Oostvoorne
  c. Renovatie rioolgemaal Middelharnis Dorp
  d. Vervangen draaikranslager div rwzi’s
  e. Vervangen tweede drukmeter div locaties
 2. Het ophogen van het investeringskrediet 7304100149 Mob. IJzerchloride paxinstallatie rwzi's, voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage, met een dekking uit het raamkrediet K2020-068 Waterketen 2022 HoO.

Voorgesteld besluit

 1. Het bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage vrij te maken als bijdrage voor de realisatie van de projectinvestering ‘Vervanging beschoeiingen 2022’.
 2. Dit bedrag te dekken met het voor deze projectinvestering in de Programmabegroting 2022-2026 onder investeringsnummer K2022-006 opgenomen bedrag;

Voorgesteld besluit

 1. In te stemmen met de realisatie van de projectinvestering ‘Groot Onderhoud IJsselmondse Randweg thv A15’;
 2. De projectinvestering te dekken voor een bedrag uit het Huis Op Orde verzamelkrediet 2022 zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage en in de Programmabegroting 2022-2025 onder nummer K2020-054 en deze direct vrij te maken;

Voorgesteld besluit

 • In te stemmen met de rapportage Waterwerken 2021
 • De rapportage Waterwerken 2021 beschikbaar te stellen voor publicatie

Voorgesteld besluit

a. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2021 en de reactie van het college van dijkgraaf en heemraden op dit accountantsverslag.
b. De Jaarstukken 2021 vast te stellen.
c. Het nog te bestemmen resultaat 2021 vast te stellen op € 6,803 miljoen voordelig.
d. In te stemmen met de volgende mutaties binnen de reserves:
    Schoon & Voldoende Water
    - Toevoeging van € 3,346 miljoen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatiereserve Watersysteemheffing.
    Waterketen
    - Toevoeging van € 1,978 miljoen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatiereserve Zuiveringsheffing.
    - Toevoeging van € 0,089 miljoen aan de bestemmingsreserve grensoverschrijdend afvalwater.
    Wegen
    - Toevoeging van € 0,535 miljoen aan de bestemmingsreserve tariefsegalisatiereserve Wegenheffing.
e. Een bedrag van € 0,855 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen en deze direct beschikbaar te stellen voor 2022 ten behoeve van:

 1. Praktijkproef Hedwigepolder € 0,200 miljoen
 2. Praktijkproef Hedwigepolder -/- € 0,200 miljoen
 3. Groot onderhoud steenbekleding € 0,100 miljoen
 4. Beheersplan wegenbeheer € 0,055 miljoen
 5. Maatregelen duurzaam veilig glaspark € 0,193 miljoen
 6. Onderhoud kunstwerken wegen € 0,095 miljoen
 7. Integrale dienstverlening € 0,052 miljoen
 8. Vervangen vloerbedekking en ICT-verhuisdiensten € 0,197 miljoen
 9. Sloopkosten voor de schuur Hoekseweg te Strijen € 0,120 miljoen
 10. Stakeholdersmanagement € 0,042 miljoen

Voorgesteld besluit

De kaders voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 vast te stellen:
• De verwachte inflatie door te berekenen in de toename van de belastingopbrengst 2023.
• Voor instandhouding van de activiteiten wordt voor 2023 een voorlopig kader aangehouden tussen de 8% en 10% toename belastingopbrengst;
• Een realistische en uitvoerbare begroting en meerjarenraming;
• De doelen, zoals geformuleerd in Waterbeheerprogramma 2022-2027, Wegenbeheerprogramma 2022-2027 en Groenbeleidsplan;
• Prioriteren over de programma’s heen langs de volgende speerpunten:
    - Klimaatrobuuste inrichting van het gebied, door invulling van de wateropgave en KRW
    - Invulling van de opgave in de Waterketen
    - Vinden en boeien van nieuwe medewerkers. Tevens veiligheid en een toegesneden werkomgeving voor alle medewerkers
    - Informatie- en datamanagement als aanjager van de digitale transformatie
    - Compliance en in lijn met de vastgestelde bedrijfswaardematrix
• Aanvullende, incidentele zaken worden gedekt door de inzet van reserves;
    - Inzet bestemmingsreserves zonder label;
    - Inzet algemene reserves tot ratio 1,2;
    - Inclusief de vrijval gedurende 2022, zoals vrijval kapitaallasten;

 • De reserve tariefsegalisatie wordt zodanig ingezet dat dit resulteert in een gelijkmatig patroon van de stijging van de noodzakelijke belastingopbrengst.

Voorgesteld besluit

De 1e  begrotingswijziging 2022 vast te stellen, waarin:
1. De Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 te wijzigen met de in de 1e begrotingswijziging opgenomen mutaties, zoals vermeld onder de verschillende
programma’s in hoofdstuk 3 en in de vertrouwelijke bijlage;
2. In te stemmen met het wijzigen van de investeringen in scope, planning en middelen conform de mutaties zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage;
3. In te stemmen met de volgende mutaties binnen de reserves;
        Bestuur en Organisatie
        - Een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve baggeren
        - Een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve digitalisering
4. De werkelijke kosten ten behoeve van het project transitie wegen te dekken door middel van een onttrekking aan de bestemmingsreserve personele capaciteit wegen.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met onderstaande afdoening van de Ingekomen stukken en kennis te nemen van de  Mededeling Kadernota 2023 GR SVHW (agendapunt 9.a).
Ingekomen stukken:
Rubriek A: Voor kennisgeving aannemen:
- geen stukken -
Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda:
- geen stukken –
Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel:
- geen stukken –
Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening:
a. E-mail burger d.d. 14 april 2022 inzake O-VV11.5; B-VV 18.5.22; klachten ART. 9:1 ABW; Afronden Klachtenprocedure; bejegeningsklachten 2020; nieuwe bejegeningsklachten 2021/2022; mail 12.4.22 onbestelbaar; dossier Korteweg
b. E-mail burger d.d. 21 april 2022 inzake Dossier 2021.31172: Klachten art. 9 : 1 Abw; O-VV 11 en B-VV 18 mei 2022;toezending foto’s tweets WSHD; indo Hoekscheweg Strijen DV ingericht; blz. wegenbeheerprogramma wegentransitie
c. E-mail burger d.d. 22 april 2022 inzake Dossier 2021.31172; O-VV 11 en B-VV 18 mei 222; Klachten Art 9 :1; Verkeersveiligheid; toezending screenshots RTL nieuws 13.04.2022:Meer fatale ongelukken fietsers: Hoeksche Waard kleurt Donkerrood
d. E-mail burger d.d. 24 april 2022 inzake Obstakels in de berm nabij Schenkeldijk 15 Klaaswaal