Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 8 december 2021

19:00 - 21:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.F. Bonjer
Toelichting

Vanwege de Coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats. Publiek en pers kunnen de vergadering via de livestream volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Voorgesteld besluit

 1. Variant 4+ vast te stellen als voorkeursvariant van het waterschap voor de aanpak Korteweg te Zuid-Beijerland;
 2. In te stemmen met variant 5a wanneer de gemeente Hoeksche Waard deze als voorkeursvariant vaststelt en de daarmee gemoeide extra kosten voor haar rekening neemt;
 3. De bijdrage vanuit het waterschap aan het project Korteweg vast te stellen op € 1.210.000 en deze op te nemen als nieuwe investering vanaf het begrotingsjaar 2022.

Voorgesteld besluit

De 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen, waarin:

 1. De Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 te wijzigen met de in de 2de begrotingswijziging opgenomen mutaties, zoals vermeld onder de verschillende programma’s in hoofdstuk 3;
 2. In te stemmen met het opnemen van onderstaande nieuwe investering; I. 7202100323 Aankoop 1/8deel prim. waterk. Stellendam
 3. In te stemmen met het direct vrijgeven van de investering genoemd onder besluitpunt 2 (zie hierboven);
 4. In te stemmen met het wijzigen van de investeringen in scope, planning en middelen conform de mutaties zoals opgenomen onder de verschillende programma’s in hoofdstuk 3;
 5. In te stemmen met de volgende mutaties binnen de reserves;

Voldoende en schoon water
- Een bedrag van € 1,0 miljoen minder toe te voegen aan bestemmingsreserve baggeren.
Wegen
- Een bedrag van € 0,1 miljoen minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve wegen.
Bestuur en Organisatie
- Een bedrag van € 0,2 miljoen minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve personele capaciteit wegen.
Budgetoverhevelingen
- Een bedrag van € 0,5 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen en in 2022 deze direct beschikbaar te stellen ten behoeve van:
- Onderzoeken toetsing regionale keringen, € 0,1 miljoen (Waterveiligheid)
- Verschuiving werkzaamheden project Praktijkproef Hedwigepolder, lasten € 0,2 miljoen en baten € 0,2 miljoen (Waterveiligheid)
- Amoveren van het gemaal Torensteelpolder, € 0,2 miljoen (Voldoende en schoon Water)
- Werkzaamheden Bomenrij Volkerak, € 0,1 miljoen (Wegen)
- Projectmanager vervanging financieel systeem, € 0,1 (Bestuur en organisatie)

Voorgesteld besluit

De Verenigde Vergadering besluit op welke wijze zij de vergaderstructuur voor 2022 ingericht wil zien en maakt daarvoor een keuze uit een de drie voorgestelde varianten:
- Variant 1: Terug naar de commissiestructuur;
- Variant 2: Handhaven van de Waterschapsdagen;
- Variant 3: Spreiden van de vergadermomenten.
De VV stelt het vergaderschema behorend bij de gekozen structuur vast.

Voorgesteld besluit

 • Kennis te nemen van:
   het rapport pilot MKBA voor peilbesluiten van RHDHV van 12 oktober 2020.
 • In te stemmen met:
  a. het vaststellen van kaders die de basis vormen tot het herzien van de nota peilbesluiten 2013 en daarbij in ieder geval de verwijzing naar wet- en regelgeving te actualiseren.
  b. het bezien of het toepassen van een MKBA ook meerwaarde heeft bij het werken met watergebiedsplannen.

Voorgesteld besluit

 • Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Warmtekrachtkoppeling (WKK) Sluisjesdijk (7304210018).
 • In te stemmen met het opschuiven van de bestuurlijke einddatum van Q4 2021 naar Q2 2022.
 • Dit bedrag te dekken door een aanvullend krediet ter beschikking te stellen.
  Het project is in kwartaal 2 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

Voorgesteld besluit

 • Kennis te nemen van:
  a. Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie (RKC) aan de Verenigde Vergadering (VV) waterschap Hollandse Delta;
  b. Rapportage RKC Onderzoeksrapport Meldingen
  c. Reactie College dijkgraaf en heemraden (D&H) op rapportage;
  d. Nawoord RKC op bestuurlijke reactie D&H.
 • In te stemmen met de aanbeveling aan de VV, zoals genoemd in hoofdstuk 3 van de Rapportage RKC:
  Bepaal op welke wijze en met welke frequentie informatie over meldingen, in het kader van doelmatige dienstverlening, geleverd dient te worden en laat de VV-commissie die zich buigt over ‘stuurinformatie’ dat meenemen in haar opdracht.
 • In te stemmen met de aanbevelingen aan D&H zoals genoemd in hoofdstuk 3 van de Rapportage RKC:
 1. Laat periodiek, bijvoorbeeld twee keer per jaar, klanttevredenheidsmetingen uitvoeren;
 2. Stel functionele eisen op voor het registratiesysteem en zorg dat de ontbrekende functionaliteiten worden aangevuld;
 3. Bepaal welke kwaliteitsnormen gehanteerd moeten gaan worden voor sturing en beheersing van het meldingenproces en stel prestatie-indicatoren op;
 4. Geef verdere invulling aan het verstevigen van de positie en analysekracht van het KCC en neem dat mee in de communicatie naar derden;
 5. Centraliseer het registratieproces van de meldingen zodat alle meldingen, ook die nu via
  andere kanalen dan het KCC binnenkomen, geregistreerd worden;
 6. Informeer de VV in de P&C producten op hoofdlijnen over het aantal meldingen en de wijze waarop deze zijn afgehandeld en de tevredenheid daarover van de melders.

Voorgesteld besluit

 1. Een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven in te stellen;
 2. De navolgende personen te benoemen tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven:
  Voorstel volgt ter vergadering
 3. Gelet op de bevindingen van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, met ingang van 21 december 2021 mevrouw M.J. de Sutter-Besters uit Rozenburg-Rotterdam toe te laten tot lid van het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta.