Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 8 september 2021

19:00 - 21:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J.F. Bonjer
Toelichting

De vergadering vindt digitaal plaats en is live te volgen via https://wshd.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d1e3badb-4c90-455e-85fb-0d0e7db4a149

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Oordeelsvormend behandeld op 9 juni 2021

Voorgesteld besluit

 • In te stemmen met het Groenbeleidsplan ‘Buitengewoon groen’;
 • De financiële gevolgen van het groenbeleidsplan mee te nemen in de programmabegroting 2022-2026.

Besluit

Conform voorstel besloten.
De motie Van Nes/WPHD ‘Zittend Zichtbaar/Groenbeleidsplan’ wordt overgenomen met 16 stemmen voor (Kalle, Kome, Kumas, Kweekel, Mollema, Van Nes, Overwater, Rijsdijk, Sas, Sjoukes, Steehouwer, De Sutter, Wiersma, Winkels, Van Zeijl, Fröling) en 11 stemmen tegen (De Geus, Van Kempen, Klok, Van Maurik, Van Oorschot, Struik, Tak, Verbaas, Doornbos, Van der Drift, Wagemakers).

Voorgesteld besluit

 1. De Burap 2021 vast te stellen;
 2. De Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 te wijzigen met de in de Burap opgenomen mutaties, zoals vermeld onder de verschillende programma’s in hoofdstuk 3;
 3. In te stemmen met het opnemen van onderstaande nieuwe investering;
  i. 7103300138 Pomp Gemaal Raepshille
 4. In te stemmen met het direct vrijgeven van de investering genoemd onder besluitpunt 3 (zie hierboven);
 5. In te stemmen met het wijzigen van de investeringen in scope, planning en middelen conform de mutaties zoals opgenomen in bijlage 1;
 6. In te stemmen met de volgende reserve mutaties;
  Bestuur en organisatie
  i. Een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Effecten Corona.
  ii. Een bedrag van € 0,04 miljoen in 2021 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen ten behoeve van het project HR digitaal en in te stemmen met het in 2022 onttrekken van € 0,04 miljoen aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen ten behoeve van het project HR digitaal.
  Algemene dekkingsmiddelen
  iii. Een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Grensoverschrijdend afvalwater.
  iv. Een bedrag van € 3,2 miljoen toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve belastingopbrengsten.

Besluit

Conform voorstel besloten.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:
- uitvoering van de mollen- en ongediertebestrijding conform bijgevoegde memo;
- kostenneutraal verschuiven van diensten en inhuur naar 2 fte vaste formatie conform de uitwerking in bijgevoegde memo;
- het opnemen van 2 fte formatie cultuur- en civieltechnisch medewerker (schaal 5) in de begroting voor 2022 en verder.

Besluit

Conform voorstel besloten.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met:

 1. Het direct vrijmaken van twee investeringen binnen het programma Wegen voor een totaalbedrag van €691.110 gedekt uit de investering K2020-053 Huis op Orde verzamelkrediet 2021
 2. De herverdeling van de kredieten voor de tien investeringen binnen het programma Wegen die zijn vrijgemaakt in de VV van mei 2021, voor uitvoering in Q3+Q4. En het extra benodigde krediet naar aanleiding van de herverdeling met een totaal bedrag van €104.060 te dekken uit de investering K2020-053 Huis op Orde verzamelkrediet 2021.

Besluit

Conform voorstel besloten.

Voorgesteld besluit

Investering ‘Herplantplicht bomen 2018-2019’ alsnog op te nemen in de programma begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 binnen programma Wegen, ter hoogte van € 450.000;
a. Het krediet van € 450.000 per direct beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de (achterstallige) herplantplicht van € 100.000,- in 2021 en € 350.000,- in 2022;
b. Het project is in kwartaal 4 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

Besluit

Conform voorstel besloten.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met vermelde afdoening van de ingekomen stukken en kennis te nemen van de onder agendapunt 9.a opgenomen mededeling Overzicht nevenfuncties leden Verenigde Vergadering en steunfractieleden.

Besluit

Conform voorstel besloten.