Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

donderdag 23 november 2023

19:00 - 21:30
Locatie

Het Schap, Handelsweg 110 te Ridderkerk

Voorzitter
J.F. Bonjer
Toelichting

In verband met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen is de Verenigde Vergadering verplaatst van 22-11 naar 23-11

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening
 2. 1.b
  Verhinderingen
 3. 1.c
  Loting
 4. 2.b
  Inspreker
 5. 4

  De commissies Water, WWV, MBH adviseren uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De 2de begrotingswijziging 2023 vast te stellen; 
  2. De exploitatiebudgetten in de programmabegroting 2023 te wijzigen met de in de 2de begrotingswijziging opgenomen mutaties, zoals vermeld onder de verschillende programma’s in hoofdstuk 3; 
  3. In te stemmen met het opnemen van onderstaande nieuwe investeringen in de programmabegroting 2023; - 7103120022 Plaatsen beschoeiing Melissant door beverschade - 7405130184 Groot onderhoud wegdekdeel brug Nieuwe Veerdam 
  4. In te stemmen met het direct vrijgeven van de investeringen genoemd onder besluitpunt 3; 
  5. In te stemmen met het wijzigen van de investeringen in scope, planning en middelen conform de mutaties zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage; 
  6. In te stemmen met de volgende reserve mutatie; 
   Programma Voldoende en Schoon Water 
   - Een bedrag van € 1,4 miljoen minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve Baggeren.
 6. 5

 7. 6

  De commissie MBH adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Legesverordening waterschap Hollandse Delta 2012 in verband met inwerkingtreding van de Omgevingswet

 8. 7

  De commissie MBH adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en heemraden tot het vaststellen van de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

 9. 8

  De commissie MBH adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  - Kennis te nemen van de wijzigingen op de GR hWh 
  - Het besluit van het college om geen zienswijze in te dienen te bekrachtigen

 10. 9

  De commissie Water adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met: 

  1. In te stemmen met het realiseren van de projectinvestering 7304210033 ‘Vervanging schakelruimte Sluisjesdijk’ voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage; 
  2. De projectinvestering ‘Vervanging schakelruimte Sluisjesdijk’ te dekken met het geplande krediet 7304210031 Sluisjesdijk 2.0 totaal, zoals door de verenigde vergadering besloten op 15 februari 2023.
 11. 10

  De commissie MBH adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het heroverwegen van het VV-besluit op 23 maart 2022 voor het afstoten van een viertal panden; 
  2. Een tweetal panden met het strategisch label desinvesteren marktconform te verhuren i.p.v. verkopen en daarmee af te wijken van de uitgangspunten in de huisvestingsvisie; 
  3. Een tweetal panden met het strategisch label desinvesteren te slopen i.p.v. verkopen; 
  4. De verkoop voor het dijkmagazijn Velo uit te stellen naar 2026 i.v.m. voortschrijdende inzichten over de noodzakelijke aanpassingen aan het watersysteem; 
  5. De effecten die betrekking hebben op jaarschijf 2024 en verder, zijnde, de kosten voor het slopen van de locaties en de verwachte opbrengst voor de verhuur te verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging, conform vertrouwelijke bijlage; 
  6. De effecten die betrekking hebben op jaarschijf 2023, zijnde, de gewijzigde opbrengsten door sloop en verhuur worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023, conform vertrouwelijke bijlage.
 12. 11

  De commissie MBH adviseert uw vergadering dit voorstel als hamerstuk vast te stellen, waarbij de fractie BBB kenbaar heeft gemaakt een stemverklaring te willen afgeven.

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de realisatie van het huisvestingsplan Hoeksche Waard en eiland van Dordrecht in te stemmen met de volgende investeringen:
   • Veiligheid en Duurzaamheidsaanpassingen RWZI's
   • Veiligheid en Duurzaamheidsaanpassingen Werven en Steunpunt
   • Terrein aanpassing circulair- en gronddepot
   • Verduurzamen en functiewijziging vergaderlocatie
  2. In te stemmen met de daarvoor benodigde investeringskredieten, zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage en direct vrij te geven;
  3. De kapitaallasten, zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage, voor de jaren 2026 en verder op te voeren in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 en te dekken uit een verhoging van de belastingopbrengsten.
 13. 12

  De commissies Water, WWV, MBH adviseren uw vergadering dit voorstel als bespreekstuk te agenderen.

  Voorgesteld besluit

  a. De Programmabegroting 2024 vast te stellen en daarmee de bedragen voor 2024 per programma, tot een totaal van € 245,6 miljoen aan lasten. 
  b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2028. 
  c. Het college van dijkgraaf en heemraden te mandateren voor het vrijgeven van de in de vertrouwelijke bijlage in kolom M met DH gecategoriseerde investeringen conform artikel 2.9 van het delegatie- en mandaatbesluit WSHD. 
  d. In te stemmen met het aanhouden van een weerstandsratio van 1,2 voor het bepalen van de hoogte van de algemene reserves. 
  e. In te stemmen met de volgende mutaties binnen de reserves: 


  Waterveiligheid 
  • Toevoegingen algemene reserve Waterveiligheid € 0,2 miljoen 
  • Onttrekking tariefegalisatiereserve watersysteemheffing € 1,2 miljoen 


  Schoon & Voldoende Water 
  • Onttrekking algemene reserve Water € 0,2 miljoen 
  • Onttrekking bestemmingsreserve Baggeren € 3,2 miljoen 
  • Onttrekking bestemmingsreserve Onderhoud CMK € 0,2 miljoen 
  • Onttrekking bestemmingsreserve CMK monitoring € 0,1 miljoen
  • Onttrekking tariefegalisatiereserve watersysteemheffing € 3,0 miljoen 


  Waterketen 
  • Onttrekking algemene reserve Waterketen € 1,0 miljoen 
  • Onttrekking tariefegalisatiereserve zuiveringsheffing € 1,9 miljoen 


  Wegen
  • Toevoeging algemene reserve Wegen € 0,05 miljoen 
  • Onttrekking bestemmingsreserve wegen € 1,0 miljoen 
  • Onttrekking bestemmingsreserve personele capaciteit wegen € 0,3 miljoen 
  • Onttrekking tariefegalisatiereserve wegenheffing € 0,6 miljoen 


  Bestuur & Organisatie 
  • Vrijval algemene reserve Algemene beleidstaken € 0,3 miljoen 
  • Onttrekking bestemmingsreserve Digitalisering € 0,3 miljoen 


  f. In te stemmen met het aan het college van dijkgraaf en heemraden mandateren van het inzetten van de post onvoorzien van maximaal € 0,25 miljoen met verantwoording achteraf via de planning & control producten. 
  g. Ter dekking van de financieringsbehoefte het college van dijkgraaf en heemraden, conform het Treasurystatuut, bevoegd te maken tot: 
  • Het aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening-courant verhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet van € 56,4 miljoen. 
  • Het aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 10 miljoen.

 14. 13

  De commissie MBH adviseert uw vergadering dit voorstel op verzoek van de fractie Hollandse Delta Natuurlijk als bespreekstuk te agenderen.

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen: 
   - de Verordening watersysteemheffing waterschap Hollandse Delta 2024;
  - de Verordening wegenheffing waterschap Hollandse Delta 2024; 
  - de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Hollandse Delta 2024 met bijlagen I en II; 
  - de Verordening zuiveringsheffing waterschap Hollandse Delta 2024 met bijlagen I en II.

 15. 14

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met onderstaande afdoening van de Ingekomen stukken 


  Rubriek A: Voor kennisgeving aannemen: 
   - geen stukken - 


  Rubriek B: Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda: 
  - geen stukken – 


  Rubriek C: In handen stellen van het college voor het uitbrengen van een voorstel: 
   • Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie en rapporten Boden en Water Sturend en Waterveiligheid 


  Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening: 
  • E-mail burger dd 7 september 2023 inzake artikel AD truckfeestje 
  • E-mail burger dd 19 september 2023 inzake Bestuurscultuur WSHD
  • E-mail burger dd 25 september 2023 inzake College behandelt meldingen en vragen niet op basis van vingerende wet- en regelgeving 
  • E-mail burger dd 27 september 2023 inzake bijlage Dagvaarding betekend 
  • E-mail burger dd 3 oktober 2023 
  • E-mail burger 6 oktober 2023 inzake Hoofdwatergang langs Rijksstraatweg Klaaswaal 
  • E-mail burger 7 oktober 2023 inzake onrechtmatige daad door college van dijkgraaf en heemraden 
  • E-mail burger 7 oktober 2023 inzake bomen snoeien
  • E-mail burger dd 9 oktober 2023 inzake Parkeren op de Schenkeldijk 
  • E-mail burger 9 oktober 2023 inzake Snoeien slootkant 
  • E-mail burger 9 oktober 2023 inzake contact met waterschap 
  • E-mail burger dd 11 oktober 2023 inzake Verkeer Bollaarsdijk Meeuwenoord 
  • E-mail burger dd 27 oktober 2023 inzake baggeren

 16. 15

 17. 16
  Vragenronde
 18. 17
  Sluiting