Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende VV

woensdag 20 september 2023

19:00 - 21:30
Locatie

Het Schap, Handelsweg 110 te Ridderkerk

Voorzitter
J.F. Bonjer
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:02:46 - 00:07:56 - Jan Bonjer
  00:08:57 - 00:09:14 - Jan Bonjer
  00:09:24 - 00:09:43 - Jan Bonjer
 2. 1.b

  00:09:36 - 00:09:43 - Jan Bonjer
  00:09:43 - 00:09:57 - Vincent Bergsma
 3. 1.c

  00:09:57 - 00:09:57 - Vincent Bergsma
  00:09:57 - 00:10:14 - Jan Bonjer
  00:10:14 - 00:10:22 - Vincent Bergsma
  00:10:22 - 00:16:04 - Jan Bonjer
 4. 2.a

  00:10:30 - 00:16:04 - Jan Bonjer
 5. 2.b

  00:15:21 - 00:16:04 - Jan Bonjer
  00:16:04 - 00:21:35 - Inspreker
  00:21:35 - 00:21:41 - Jan Bonjer
  00:21:41 - 00:22:11 - Inspreker
  00:22:11 - 00:22:25 - Jan Bonjer
  00:22:35 - 00:23:02 - Inspreker
  00:23:02 - 00:23:05 - Jan Bonjer
  00:24:17 - 00:25:12 - Inspreker
  00:25:12 - 00:25:21 - Jan Bonjer
  00:25:21 - 00:26:40 - Ria de Sutter - Besters
  00:26:40 - 00:28:34 - Inspreker
  00:28:34 - 00:29:36 - Jan Bonjer
  00:29:36 - 00:34:45 - Inspreker
  00:34:45 - 00:34:54 - Jan Bonjer
  00:34:54 - 00:37:14 - Ria de Sutter - Besters
  00:37:14 - 00:37:17 - Jan Bonjer
  00:37:17 - 00:37:24 - Ria de Sutter - Besters
  00:37:24 - 00:38:38 - Inspreker
  00:38:38 - 00:38:46 - Jan Bonjer
  00:38:46 - 00:39:17 - Scheermeijer
  00:39:17 - 00:40:57 - Inspreker
  00:40:57 - 00:41:01 - Jan Bonjer
  00:41:01 - 00:41:50 - Staat
  00:41:50 - 00:42:01 - Jan Bonjer
  00:42:01 - 00:42:17 - Wesdorp
  00:42:17 - 00:42:52 - Inspreker
  00:42:52 - 00:43:02 - Jan Bonjer
  00:43:33 - 00:43:36 - Jan Bonjer
  00:43:36 - 00:43:42 - Inspreker
  00:43:42 - 00:43:45 - Jan Bonjer
  00:43:45 - 00:45:27 - Hennie Wiersma - den Dulk
  00:45:27 - 00:47:09 - Jan Bonjer
 6. 3

 7. 4

  Voorgesteld besluit

  Afhankelijk van de bevindingen van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven de volgende personen toe te laten tot steunfractielid:
  Mevr. M.N. Hage-Barendregt voor de fractie BBB

  00:45:56 - 00:47:09 - Jan Bonjer
  00:47:09 - 00:47:54 - Zijderveld
  00:47:54 - 00:53:57 - Jan Bonjer
 8. 5

  Voorgesteld besluit

  De volgende personen namens de Verenigde Vergadering te benoemen tot leden van de Auditcommissie:
  · Th.A.G Peeterman;
  · S.M. Roos;
  · C. Sommeling;
  · E.A. Struik;
  · M.J. de Sutter-Besters.

  00:50:46 - 00:53:57 - Jan Bonjer
 9. 6

  Voorgesteld besluit

  1. De Burap 2023 vast te stellen;
  2. De exploitatiebudgetten in de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 te wijzigen met de in de Burap opgenomen mutaties, zoals vermeld onder de verschillende programma’s in hoofdstuk 4;
  3. In te stemmen met het wijzigen van de investeringen in scope, planning en middelen conform de mutaties zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage;
  4. In te stemmen met het opnemen van onderstaande nieuwe investering in de programmabegroting 2023;
  - 7103100376 Vervanging Beschoeiingen 2023
  5. In te stemmen met het direct vrijgeven van de investeringen genoemd onder besluitpunt 4;
  6. In te stemmen met de volgende reserve mutaties;


  Programma Voldoende en Schoon Water
  - Een bedrag van € 0,2 miljoen minder te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen wegens een dubbele onttrekking binnen deze bestemmingreserve.
  - Een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen ten behoeve van het doorschuiven van het amoveren van Gemaal Torensteepolder naar 2024. Het bedrag in 2024 direct beschikbaar te stellen ten behoeve van het amoveren van gemaal Torensteepolder.


  Programma Wegen
  - Een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrekken aan de reserve Tariefegalisatie Wegenheffing ter dekking van kosten klein onderhoud wegen.


  Programma Bestuur en Organisatie
  - Een bedrag van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve Waterketen door de eerdere oplevering van de pre-projectfase Sluisjesdijk 2.0.

  00:52:49 - 00:53:57 - Jan Bonjer
  00:53:57 - 00:56:01 - Christa Groshart
  00:56:01 - 00:56:07 - Jan Bonjer
  00:56:07 - 00:57:16 - Wim de Jong
  00:57:16 - 00:57:31 - Jan Bonjer
  00:57:31 - 00:58:50 - Lies Struik
  00:58:50 - 00:58:57 - Jan Bonjer
  00:58:57 - 01:01:01 - Canton
  01:01:01 - 01:01:46 - Scheijndel
  01:01:46 - 01:02:02 - Jan Bonjer
  01:02:08 - 01:02:12 - Jan Bonjer
  01:02:12 - 01:03:56 - Ria de Sutter - Besters
  01:03:56 - 01:04:02 - Jan Bonjer
  01:04:02 - 01:04:10 - Scheijndel
  01:04:10 - 01:04:16 - Ria de Sutter - Besters
  01:04:16 - 01:04:26 - Jan Bonjer
  01:04:26 - 01:04:42 - Ria de Sutter - Besters
  01:04:42 - 01:04:49 - Jan Bonjer
  01:04:49 - 01:05:17 - Ria de Sutter - Besters
  01:05:17 - 01:05:20 - Jan Bonjer
  01:05:26 - 01:05:31 - Jan Bonjer
  01:05:45 - 01:05:51 - Jan Bonjer
  01:05:51 - 01:05:58 - Scheermeijer
  01:05:58 - 01:06:09 - Jan Bonjer
  01:06:09 - 01:10:07 - Frank van Oorschot
  01:10:07 - 01:10:14 - Jan Bonjer
  01:10:14 - 01:13:06 - v/d Eijk
  01:13:06 - 01:13:16 - Jan Bonjer
  01:13:16 - 01:14:14 - Cicilia Rijsdijk
  01:14:14 - 01:14:23 - Jan Bonjer
  01:14:23 - 01:15:06 - Anne Mollema
  01:15:06 - 01:15:11 - Jan Bonjer
  01:15:11 - 01:15:34 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:15:34 - 01:17:47 - Jan Bonjer
  01:17:47 - 01:18:11 - Ria de Sutter - Besters
  01:18:11 - 01:18:23 - Jan Bonjer
  01:18:23 - 01:19:13 - Wim de Jong
  01:19:13 - 01:19:50 - v/d Eijk
  01:19:50 - 01:20:07 - Jan Bonjer
  01:20:07 - 01:20:55 - Canton
  01:20:55 - 01:21:05 - Cicilia Rijsdijk
  01:21:05 - 01:25:50 - Jan Bonjer
 10. 7

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het rapport ‘Versterking bestuurlijk proces’ d.d. 8 augustus 2023 van Bureau Raadgever;
  2. De in dit rapport weergegeven conclusies en aanbevelingen over te nemen;
  3. De Verenigde Vergadering, zijn commissies en de samenwerking met het college van dijkgraaf en heemraden en met de organisatie van het waterschap Hollandse Delta gedurende deze bestuursperiode aan te wijzen als leer- en ontwikkelomgeving voor bestuurskrachtig en rolvast besturen;
  4. Acties 1 tot en met 12 behorende bij het (Basis- en) Comfort-scenario, zoals geschetst in hoofdstuk 3 van het onder 1 genoemde rapport, in een kwartiermakersfase van een volledige jaarcyclus op te pakken en uit te voeren;
  5. Ter uitvoering van actie 8a in het Comfort-scenario de heer J.G.A. Paans van Bureau Raadgever te benoemen tot kwartiermaker en hem verantwoordelijk te maken voor de ambtelijke regie op het oppakken van de uit te voeren acties;
  6. De kwartiermaker, in aanvulling op actie 9, op te dragen om per 1 juli 2024 te starten met de aanbevolen tussenevaluatie van de werking van de leer- en ontwikkelomgeving en voortgang van de in uitvoering genomen acties en deze tussenevaluatie op 1 oktober 2024 op te leveren;
  7. In de compacte stuurgroep ‘Verbeterprogramma Bestuurlijk Proces’, als bedoeld in actie 12, de volgende leden van de Verenigde Vergadering te benoemen:
   a. XXX;
   b. XXX; _(Namen worden kort voor 20 september 2023 gecommuniceerd)
   _c. XXX;
  8. Conform artikel 53 van de Waterschapswet de heer V. Bergsma te benoemen tot secretaris-directeur tenminste voor de duur van de leer- en ontwikkelomgeving, hem daarmee een rol te geven in de leer- en ontwikkelomgeving en het college te mandateren tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de secretaris;
  9. Aan de hand van de tussenevaluatie tot nadere besluitvorming te komen ten aanzien van de wenselijkheid en de keuze voor het definitief inbedden van een griffier en/of griffie en het definitief aanwijzen van een secretaris-directeur;
  10. Ter dekking van de kosten van de uitvoering in 2023 en 2024 van het (Basis- en) Comfort-scenario de algemene reserves van de programma's in te zetten.
  01:22:30 - 01:25:50 - Jan Bonjer
  01:26:15 - 01:26:23 - Jan Bonjer
  01:26:23 - 01:27:10 - Lagerwaard
  01:27:10 - 01:27:15 - Jan Bonjer
  01:27:15 - 01:28:14 - Lies Struik
  01:28:14 - 01:28:20 - Jan Bonjer
  01:28:20 - 01:28:44 - Zijderveld
  01:28:44 - 01:28:50 - Jan Bonjer
  01:28:50 - 01:29:14 - Scheermeijer
  01:29:14 - 01:29:18 - Jan Bonjer
  01:29:18 - 01:30:28 - Wim de Jong
  01:30:28 - 01:30:35 - Jan Bonjer
  01:30:35 - 01:31:00 - Peterman
  01:31:00 - 01:31:05 - Jan Bonjer
  01:31:05 - 01:31:36 - Scheijndel
  01:31:36 - 01:31:42 - Jan Bonjer
  01:32:14 - 01:32:20 - Jan Bonjer
  01:32:20 - 01:33:09 - Hans Kalle
  01:33:09 - 01:33:14 - Jan Bonjer
  01:33:14 - 01:37:16 - Ria de Sutter - Besters
  01:37:16 - 01:37:22 - Jan Bonjer
  01:37:51 - 01:37:55 - Jan Bonjer
  01:38:09 - 01:38:17 - Jan Bonjer
  01:38:27 - 01:38:33 - Jan Bonjer
  01:39:05 - 01:39:08 - Jan Bonjer
  01:39:08 - 01:40:00 - Ria de Sutter - Besters
  01:40:00 - 01:46:08 - Jan Bonjer
  01:46:08 - 01:46:39 - Vincent Bergsma
  01:46:39 - 01:49:55 - Jan Bonjer
 11. 8

  Voorgesteld besluit

  1. De streefwaarde voor de onderhoudskwaliteit wegverharding van het totale wegareaal vast te stellen op minimaal “90% C” conform de CROW-systematiek. 
  2. Over de budgettaire gevolgen te besluiten bij behandeling van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2028, teneinde een integrale afweging te kunnen maken.

  01:49:30 - 01:49:55 - Jan Bonjer
  01:49:55 - 01:51:29 - Hans Kalle
  01:51:29 - 01:51:53 - Jan Bonjer
  01:51:53 - 01:52:15 - Scheijndel
  01:52:15 - 01:52:22 - Jan Bonjer
  01:52:22 - 01:53:17 - Staat
  01:53:17 - 01:53:20 - Jan Bonjer
  01:53:20 - 01:53:27 - Zijderveld
  01:53:27 - 01:53:42 - Jan Bonjer
  01:54:47 - 01:54:53 - Jan Bonjer
  01:54:53 - 01:56:10 - Hennie Wiersma - den Dulk
  01:56:10 - 01:58:25 - Jan Bonjer
 12. 9

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met: 
  1. Het beschikbaar stellen van het bedrag voor de realisatie van de projectinvestering ‘Schotbalkenkering Sluisdeurendok Hellevoetsluis’ in 2023. 
  2. Dit bedrag te dekken met het krediet voor een bedrag zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage en in de bijgestelde Programmabegroting 2023 (na vaststelling Burap-2023) onder nummer K2019-001.

  01:57:02 - 01:58:25 - Jan Bonjer
  02:00:31 - 02:00:41 - Jan Bonjer
  02:01:10 - 02:01:19 - Jan Bonjer
  02:01:19 - 02:03:32 - Staat
  02:03:32 - 02:03:35 - Jan Bonjer
  02:03:35 - 02:03:46 - Leen de Geus
  02:03:46 - 02:03:49 - Jan Bonjer
  02:03:49 - 02:04:12 - Zijderveld
  02:04:12 - 02:04:17 - Jan Bonjer
  02:04:17 - 02:04:32 - Lagerwaard
  02:04:32 - 02:04:35 - Jan Bonjer
  02:04:35 - 02:04:46 - Leen de Geus
  02:04:46 - 02:04:49 - Jan Bonjer
  02:04:49 - 02:07:45 - Cicilia Rijsdijk
  02:07:45 - 02:07:52 - Jan Bonjer
  02:07:52 - 02:08:47 - Hennie Wiersma - den Dulk
  02:08:47 - 02:08:57 - Jan Bonjer
  02:09:24 - 02:09:35 - Jan Bonjer
  02:09:35 - 02:10:10 - Staat
  02:10:10 - 02:10:40 - Jan Bonjer
  02:20:25 - 02:26:06 - Jan Bonjer
 13. 10

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende verordeningen vast te stellen: 
  a. Reglement van Orde Verenigde Vergadering waterschap Hollandse Delta 2023; 
  b. Reglement van Orde Commissies 2023; 
  c. Verordening fractieondersteuning 2023; 
  d. Protocol fractievoorzittersoverleg 2023. 


  2. De volgende verordeningen in te trekken: 
  a. Reglement van Orde Verenigde Vergadering Waterschap Hollandse Delta 2023 (versie december 2022); 
  b. Reglement van orde commissies 2023 (versie december 2022); 
  c. Verordening fractieondersteuning 2016; 
  d. Protocol fractievoorzittersoverleg 2009.

  02:22:15 - 02:26:06 - Jan Bonjer
  02:27:50 - 02:28:46 - Jan Bonjer
  02:28:46 - 02:30:30 - Canton
  02:30:30 - 02:30:59 - Jan Bonjer
  02:30:59 - 02:32:51 - Staat
  02:32:51 - 02:32:56 - Jan Bonjer
  02:33:49 - 02:33:55 - Jan Bonjer
  02:33:55 - 02:35:45 - Lies Struik
  02:35:45 - 02:35:57 - Jan Bonjer
  02:35:57 - 02:37:05 - Peterman
  02:37:05 - 02:37:10 - Jan Bonjer
  02:37:10 - 02:37:24 - Scheermeijer
  02:37:24 - 02:37:26 - Jan Bonjer
  02:37:26 - 02:38:01 - Scheijndel
  02:38:01 - 02:38:04 - Jan Bonjer
  02:39:44 - 02:41:48 - Hans Kalle
  02:41:48 - 02:41:59 - Lies Struik
  02:41:59 - 02:42:07 - Hans Kalle
  02:42:07 - 02:42:10 - Jan Bonjer
  02:42:10 - 02:42:48 - Ria de Sutter - Besters
  02:42:48 - 02:42:53 - Jan Bonjer
  02:42:53 - 02:43:04 - Ria de Sutter - Besters
  02:43:04 - 02:43:09 - Jan Bonjer
  02:44:41 - 02:44:50 - Jan Bonjer
  02:45:58 - 02:46:10 - Jan Bonjer
  02:46:10 - 02:47:12 - Canton
  02:47:41 - 02:47:50 - Jan Bonjer
  02:49:25 - 02:49:50 - Jan Bonjer
  02:49:50 - 02:50:05 - Ria de Sutter - Besters
  02:54:55 - 02:55:25 - Jan Bonjer
  02:55:25 - 02:56:10 - Vincent Bergsma
  02:56:10 - 02:57:40 - Jan Bonjer
  02:57:40 - 02:57:51 - Vincent Bergsma
  02:57:51 - 02:59:51 - Jan Bonjer
  02:59:51 - 02:59:54 - Vincent Bergsma
  02:59:54 - 03:00:55 - Jan Bonjer
 14. 11

  Voorgesteld besluit

  Het vergaderschema voor het jaar 2024 vast te stellen.

  03:00:19 - 03:00:55 - Jan Bonjer
  03:01:54 - 03:02:00 - Jan Bonjer
  03:02:00 - 03:03:00 - Ria de Sutter - Besters
  03:03:00 - 03:03:10 - Jan Bonjer
  03:03:26 - 03:03:30 - Jan Bonjer
  03:03:30 - 03:03:37 - Scheijndel
  03:03:37 - 03:03:40 - Jan Bonjer
  03:03:40 - 03:03:42 - Scheermeijer
  03:03:42 - 03:03:44 - Jan Bonjer
  03:03:44 - 03:05:21 - Staat
  03:05:21 - 03:05:24 - Jan Bonjer
  03:05:24 - 03:05:28 - Zijderveld
  03:05:28 - 03:05:31 - Jan Bonjer
  03:05:31 - 03:07:15 - Lies Struik
  03:07:15 - 03:07:17 - Jan Bonjer
  03:07:17 - 03:07:30 - Scheermeijer
  03:07:30 - 03:07:36 - Jan Bonjer
  03:07:36 - 03:08:48 - Canton
  03:08:48 - 03:08:51 - Jan Bonjer
  03:09:09 - 03:09:45 - Hans Kalle
  03:09:45 - 03:09:47 - Jan Bonjer
  03:09:47 - 03:10:24 - Wesdorp
  03:10:24 - 03:12:50 - Jan Bonjer
  03:19:24 - 03:19:50 - Jan Bonjer
  03:20:03 - 03:20:47 - Jan Bonjer
 15. 12

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de bijgevoegde presentatie ALM-resultaten Dokhaven (bijlage 1) en samenvatting ALM-resultaten Dokhaven (bijlage 2) bij dit voorstel.
  2. In te stemmen met een 2-sporen aanpak voor Dokhavenmiddels parallelle voorbereiding (en uitvoering) van ALM maatregelen en een EU-oplossing en daarbij te kiezen voor;
   a) Het in standhouden & verduurzamen van Dokhaven richting 2035/2040 via de ALM-variant Verduurzaming als voorkeursvariant (spoor 1)
   b) Het gereed maken voor de nieuwe Richtlijn Stedelijk Afvalwater (RSA) via een gezamenlijk onderzoekstraject met de regionale ketenpartners ten behoeve van een toekomstbestendige inrichting van de Waterketen regio Rotterdam (spoor 2)
  3. De 2-sporen aanpak verder uit te werken en te programmeren in fase 3 t.b.v. opvoering in de P&C-producten.
  03:20:30 - 03:20:47 - Jan Bonjer
  03:21:19 - 03:21:30 - Jan Bonjer
  03:21:30 - 03:21:50 - Christa Groshart
  03:21:50 - 03:22:26 - Jan Bonjer
  03:22:26 - 03:26:10 - Anne Mollema
  03:26:10 - 03:26:55 - Jan Bonjer
 16. 13

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de in bijlage 2 voorgestelde afhandeling van de ingekomen stukken naar aanleiding van het besluit over de ingekomen stukken in de VV van 24 mei 2023.

  03:26:30 - 03:26:55 - Jan Bonjer
 17. 14

  Voorgesteld besluit

  - Kennis te nemen van de concept “2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023”; 
  - Geen zienswijzen in te dienen op de concept “2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023”, en daarmee het besluit van 12 september 2023 van het college van Dijkgraaf en Heemraden te bekrachtigen.

  03:26:43 - 03:26:55 - Jan Bonjer
  03:26:55 - 03:27:12 - Frank van Oorschot
  03:27:12 - 03:27:18 - Jan Bonjer
  03:27:18 - 03:27:31 - Scheermeijer
  03:27:31 - 03:27:38 - Jan Bonjer
  03:27:38 - 03:28:40 - Frank van Oorschot
  03:28:40 - 03:29:05 - Scheermeijer
  03:29:05 - 03:29:07 - Jan Bonjer
  03:29:07 - 03:29:23 - Lies Struik
  03:29:23 - 03:29:45 - Jan Bonjer
  03:29:45 - 03:29:49 - Hans Kalle
  03:29:49 - 03:30:27 - Frank van Oorschot
  03:30:27 - 03:30:50 - Jan Bonjer
 18. 15.a

  03:30:30 - 03:30:50 - Jan Bonjer
  03:30:50 - 03:34:05 - Lagerwaard
  03:34:05 - 03:34:21 - Jan Bonjer
  03:34:21 - 03:37:04 - Anne Mollema
  03:37:04 - 03:37:14 - Jan Bonjer
  03:37:14 - 03:37:40 - Scheermeijer
  03:37:40 - 03:37:43 - Jan Bonjer
  03:37:43 - 03:38:33 - Wesdorp
  03:38:33 - 03:38:38 - Jan Bonjer
  03:38:38 - 03:39:25 - Lies Struik
  03:39:25 - 03:39:35 - Jan Bonjer
  03:39:35 - 03:42:18 - Lagerwaard
  03:42:18 - 03:42:21 - Jan Bonjer
  03:42:46 - 03:43:45 - Lagerwaard
  03:43:45 - 03:44:09 - Jan Bonjer
 19. 15.b

  03:44:01 - 03:44:09 - Jan Bonjer
  03:44:09 - 03:46:35 - Canton
  03:46:35 - 03:46:40 - Jan Bonjer
  03:46:40 - 03:47:01 - Cicilia Rijsdijk
  03:47:01 - 03:47:06 - Jan Bonjer
  03:47:57 - 03:48:01 - Jan Bonjer
  03:48:01 - 03:49:43 - Leen de Geus
  03:49:43 - 03:49:49 - Jan Bonjer
  03:49:49 - 03:50:22 - Staat
  03:50:22 - 03:50:26 - Jan Bonjer
  03:50:26 - 03:50:42 - Wesdorp
  03:50:42 - 03:50:52 - Jan Bonjer
  03:50:52 - 03:50:58 - Zijderveld
  03:50:58 - 03:51:03 - Jan Bonjer
  03:51:03 - 03:51:24 - Ria de Sutter - Besters
  03:51:24 - 03:51:27 - Jan Bonjer
  03:51:27 - 03:51:31 - Scheermeijer
  03:51:31 - 03:51:33 - Jan Bonjer
  03:51:43 - 03:51:50 - Jan Bonjer
  03:51:50 - 03:53:27 - Canton
  03:53:27 - 03:53:33 - Jan Bonjer
  03:53:41 - 03:54:25 - Canton
  03:54:25 - 03:54:31 - Jan Bonjer
  03:54:42 - 03:54:53 - Canton
  03:54:53 - 03:54:58 - Jan Bonjer
  03:54:58 - 03:55:41 - Lies Struik
  03:55:41 - 03:55:44 - Jan Bonjer
  03:55:44 - 03:56:49 - Canton
  03:56:49 - 03:57:24 - Leen de Geus
  03:57:24 - 03:59:11 - Canton
  03:59:11 - 03:59:18 - Wesdorp
  03:59:18 - 03:59:20 - Canton
  03:59:20 - 03:59:44 - Jan Bonjer
  03:59:55 - 03:59:59 - Jan Bonjer
  03:59:59 - 04:00:04 - Cicilia Rijsdijk
  04:00:04 - 04:00:19 - Jan Bonjer
  04:08:08 - 04:08:30 - Jan Bonjer
  04:08:30 - 04:09:08 - Canton
  04:09:08 - 04:09:23 - Jan Bonjer
 20. 15.c

  04:09:15 - 04:09:23 - Jan Bonjer
  04:09:23 - 04:10:31 - Christa Groshart
  04:10:31 - 04:10:37 - Jan Bonjer
  04:10:37 - 04:13:17 - v/d Eijk
  04:13:17 - 04:13:29 - Jan Bonjer
  04:13:29 - 04:13:47 - Leen de Geus
  04:13:47 - 04:13:51 - Jan Bonjer
  04:13:51 - 04:14:38 - Staat
  04:14:38 - 04:14:41 - Jan Bonjer
  04:15:49 - 04:15:51 - Jan Bonjer
  04:15:51 - 04:16:51 - Christa Groshart
  04:16:51 - 04:16:53 - Jan Bonjer
  04:16:53 - 04:17:56 - v/d Eijk
  04:17:56 - 04:18:02 - Christa Groshart
  04:18:02 - 04:18:41 - Jan Bonjer
 21. 16

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met onderstaande afdoening van de Ingekomen stukken 
  Rubriek D: In handen stellen van het college ter afdoening: 
  • Mail burger dd 19 juni 2023 inzake Afsluiting Haringvlietbrug inclusief divers Beeldmateriaal Verdwaalde en zoekende Oost-Europese trucks in en rond Zuid-Beijerland 
  • Mail burger dd 19 juni 2023 inzake Update en Aanvulling_Afsluiting Haringvlietbrug 2023; Verdwaalde en zoekende Oost-Europese trucks in en rond Zuid-Beijerland incl beeldmateriaal 
  • Mail burger dd 22 juni 2023 inzake 3e update en aanvulling afsluiting Haringvlietbrug 2023 verdwaalde en zoekende Oost-Europese Trucks in en rond Zuid-Beijerland incl beeldmateriaal 
  • Mail burger dd 26 juni 2023 inzake Afsluiting Haringvlietbrug 2023_ verdwaalde en zoekende buitenlandse vrachtauto’s in en rond Zuid-Beijerland en Piershil incl bijlage 
  • Mail burger dd 26 juni 2023 inzake voorgenomen kap knotwilgen Korteweg ZuidBeijerland_Numansdorp 
  • Mail burger dd 27 juni 2023 inzake hek Bommelskoussedijk 
  • Mail burger dd 28 juni 2023 inzake 4de update afsluiting Haringvlietbrug incl beeldmateriaal 
  • Brief bewoners Hoeksche Waard dd 18 juli 2023 inzake de verkeerssituatie op de Oud Cromstrijensedijk OZ.
  • Mail burger dd 27 juli 2023 inzake Meldingsnummer 141809 - Melding onzichtbare belijning en beblokking fiets en voetgangers oversteekplaats Koninginneweg_Buitendijk Zuid-Beijerland 
  • Brief burger dd 28 juli 2023 inzake slechte ontwatering in polder de Biesbosch 
  • Mail burger dd 13 augustus 2023 inzake Naar eer en geweten besturen 
  • Mail burger dd 14 augustus 2023 inzake Beleid van heemraad watersysteem 
  • Mail burger dd 21 augustus 2023 inzake toezending NRC artikel 17 augustus 2023 incl beeldmateriaal 
  • Mail burger dd 24 augustus 2023 inzake Herhaalde melding opzettelijk beschadigde, vernielde, verdwenen schilden LEweg 
  • Mail burger dd 25 augustus 2023 inzake ULTIMATUM; zaaknummer 1787030 en andere zaken 
  • Mail burger dd 26 augustus inzake ZWARTBOEK 2 Het gevaar van de verdwaalde vrachtwagens 4 
  • Mail burger dd 31 augustus 2023 inzake klacht 
  • Mail burger dd 31 augustus 2023 inzake Zaaknummer 1787030, Nieuwe Bejegeningsklacht, interne klachtenregeling; opnieuw toesturen alle 5 vergunningen per koerier, verzoek detachering secretaresse 
  • Mail burger dd 4 september 2023 inzake WWV 5.09.2023; Ontsluiting HWZW; Verkeersstudie De Baan; raadsinformatiebrief 10.08.2023 Stand van zaken voortgang Ontsluiting HWZW incl Beeldmateriaal

  04:18:17 - 04:18:41 - Jan Bonjer
 22. 17

  04:18:30 - 04:18:41 - Jan Bonjer
  04:18:41 - 04:19:10 - Lies Struik
  04:19:10 - 04:20:06 - Jan Bonjer
  04:20:06 - 04:20:10 - Lies Struik
  04:20:10 - 04:20:14 - Jan Bonjer
  04:20:14 - 04:20:20 - Lies Struik
  04:20:20 - 04:20:29 - Jan Bonjer
  04:20:29 - 04:21:08 - Hennie Wiersma - den Dulk
  04:21:08 - 04:21:13 - Jan Bonjer
  04:21:13 - 04:21:41 - Scheijndel
  04:21:41 - 04:21:47 - Jan Bonjer
  04:21:47 - 04:22:07 - Christa Groshart
  04:22:07 - 04:22:12 - v/d Eijk
  04:22:12 - 04:22:54 - Jan Bonjer
 23. 18

  04:22:47 - 04:22:54 - Jan Bonjer